Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Informacje dla dziennikarzy
Strona główna
 
Aktualności
 
Ogłoszenia Wydziałowe
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Obwieszczenia komornicze
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym - Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
 
Rada Ławnicza
 
Kwartalnik naukowy Ministerstwa Sprawiedliwości "Nieruchomości@"
 

Informacje dla dziennikarzy

Dodano: 2013-03-04 10:06:10
Zmodyfikowano: 2013-03-04 10:21:39
Opublikował: Norbert Szandrowski
Przez: Norbert Szandrowski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 11821
Informacje dotyczące terminów rozpraw, godzin i numerów sal są udzielane przez kierowników sekretariatów sądów rejonowych okręgu świdnickiego oraz Sądu Okręgowego w Świdnicy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU DZIENNIKARZY W PROCESIE CYWILNYM:
Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z dnia 1 grudnia 1964 r.).
Rozpoznawanie spraw odbywa się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej - art. 9 k.p.c.
Zasadą jest, że posiedzenia sądowe są jawne, ale zawsze niejawne są sprawy rozwodowe.
Wyłączenie jawności - art. 153 k.p.c.
§ 1. Sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych , jeżeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża:
  • porządkowi publicznemu
  • lub moralności
  • lub jeżeli mogą być ujawnione okoliczności objęte ochroną informacji niejawnych.
§ 11. Sąd na wniosek strony zarządza odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych , gdy mogą być ujawnione okoliczności stanowiące tajemnicę jej przedsiębiorstwa.
§ 2. Sąd może ponadto zarządzić odbycie posiedzenia lub jego części przy drzwiach zamkniętych na wniosek strony, jeżeli:
  • podane przez nią przyczyny uzna za uzasadnione
  • lub jeżeli roztrząsane być mają szczegóły życia rodzinnego. Postępowanie dotyczące tego wniosku odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Postanowienie w tym przedmiocie sąd ogłasza publicznie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU DZIENNIKARZY W PROCESIE KARNYM:
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.)

Rozprawa odbywa się jawnie, ograniczenia jawności określa ustawa - art. 355 k.p.k.
Wyłączenie jawności - art. 360 k.p.k.:
§ 1. Sąd wyłącza jawność rozprawy w całości albo w części, jeżeli jawność mogłaby:
1) wywołać zakłócenie spokoju publicznego,
2) obrażać dobre obyczaje,
3) ujawnić okoliczności, które ze względu na ważny interes państwa powinny być zachowane w tajemnicy,
4) naruszyć ważny interes prywatny.
§ 2. Sąd wyłącza jawność całości lub części rozprawy także na żądanie osoby, która złożyła wniosek o ściganie.
§ 3. Sąd może wyłączyć jawność całości albo części rozprawy, jeżeli choćby jeden z oskarżonych jest nieletni lub na czas przesłuchania świadka, który nie ukończył 15 lat.
Zawsze niejawna jest rozprawa, która dotyczy:
1) wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i zastosowanie środka zabezpieczającego,
2) sprawy o pomówienie lub znieważenie; na wniosek pokrzywdzonego rozprawa odbywa się jednak jawnie - art. 359 k.p.k.
Wyroki zawsze ogłaszane są jawnie, ale jeżeli jawność rozprawy wyłączono w całości lub w części, przytoczenie powodów wyroku może nastąpić również z wyłączeniem jawności w całości lub w części - art. 364§2 k.p.k.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTRWALANIA PRZEBIEGU ROZPRAWY:
  • dziennikarze, jeżeli chcą utrwalać przebieg rozprawy (nagrywać, filmować/robić zdjęcia) muszą przed rozprawą (ewentualnie na jej początku) złożyć do sądu wniosek.
  • dziennikarz powinien także posiadać i na żądanie okazać ważną legitymację służbową.
Art. 357 k.p.k.
§ 1. Sąd może zezwolić przedstawicielom radia, telewizji, filmu i prasy na dokonywanie za pomocą aparatury utrwaleń obrazu i dźwięku z przebiegu rozprawy, gdy uzasadniony interes społeczny za tym przemawia, dokonywanie tych czynności nie będzie utrudniać prowadzenia rozprawy, a ważny interes uczestnika postępowania temu się nie sprzeciwia.
§ 2. Sąd może określić warunki, od których uzależnia wydanie zezwolenia przewidzianego w § 1.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1997 r.)

INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTĘPU DO AKT SĄDOWYCH:
Rzecznik prasowy nie rozpoznaje wniosków i nie udziela zgody na wgląd do akt sądowych.
Dziennikarze, jeśli chcą mieć wgląd w akta konkretnej sprawy, muszą na piśmie złożyć do Prezesa Sądu Okręgowego/ Rejonowego ewentualnie przewodniczącego wydziału, w którym znajdują się akta, wniosek o udostępnienie do wglądu akt sądowych.
Przewodniczący wydziału decyduje ponadto o udostępnieniu akt sądowych innym osobom niemającym uprawnień procesowych i o zakresie wykorzystania przez nie tych akt.
Protokół z posiedzenia jawnego sporządzony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk udostępnia się w budynku sądu za pomocą urządzenia służącego do odtworzenia zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, albo przez wydanie zapisu dźwięku na informatycznym nośniku danych, po spełnieniu warunków, o których mowa wyżej.
Udostępnienie stronie akt do przejrzenia oraz wydanie jej przedmiotów lub dokumentów złożonych w sprawie albo wydanie dokumentów na podstawie akt może nastąpić po wykazaniu przez nią tożsamości, a co do innych osób niż strona - po wykazaniu ponadto istnienia uprawnienia wynikającego z przepisów postępowania sądowego.
Przeglądanie akt spraw odbywa się w obecności pracownika sądowego.
W razie udostępnienia zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku w budynku sądu, nie dopuszcza się samodzielnego kopiowania tego zapisu przez stronę.
Ograniczenia w udostępnianiu akt do przejrzenia nie mają zastosowania w wydziałach prowadzących rejestry sądowe w odniesieniu do akt tych spraw, do których powszechną dostępność regulują odrębne przepisy.
Przepisów o udostępnianiu akt sądowych do przejrzenia nie stosuje się do akt księgi wieczystej. Udostępnianie tych akt do wglądu regulują odrębne przepisy.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 2 marca 2007 r.).

Formularz wniosku o wyrażenie zgody na wgląd w akta sprawy (pobierz)
Podmiot udostępniający informację

Osoba, która wytworzyła informację

Data wytworzenia informacji
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.