Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Skargi i wnioski
Strona główna
 
Aktualności
 
Ogłoszenia Wydziałowe
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Obwieszczenia komornicze
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym - Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych PROBUS
 
Rada Ławnicza
 
Kwartalnik naukowy Ministerstwa Sprawiedliwości "Nieruchomości@"
 

Skargi i wnioski

Dodano: 2014-07-09 14:38:41
Zmodyfikowano: 2014-07-09 14:50:54
Opublikował: Norbert Szandrowski
Przez: Norbert Szandrowski
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 10303
Tryb składania i rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.
1. Skargi i wnioski przyjmują pracownicy Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich
2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

3. Skarga lub wniosek powinna zawierać w szczególności:
  • datę wniesienia skargi lub wniosku;
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres skarżącego lub wnioskodawcy;
  • zwięzłą treść skargi lub wniosku;
  • w razie potrzeby sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek;
  • podpis skarżącego lub wnioskodawcy.

4. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wiosek potwierdza ich przyjęcie.

5. Jeżeli na podstawie treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, a w szczególności sprawy, której dotyczą, skarżący lub wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia skargi lub wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie braków w terminie spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

6. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

7. Skargi i wnioski, w zakresie dotyczącym działalności sądu, w dziedzinie w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

8. Skargi lub wnioski dotyczące czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, w której sędziowie są niezawiśli, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

9. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
Organ właściwy do rozpatrzenia skarg i wniosków:
10. Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i wniosków, stosownie do art. 41 b ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. 2013.427 z późn. zm.) jest Prezes Sądu Rejonowego w  Ząbkowicach Śląskich.
W sprawach skarg i wniosków przyjmują  również w wyznaczonych dniach Przewodniczący Wydziałów .

11. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

12. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa. 

13. Skarga w zakresie, w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi  dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.
 
Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. 2013.427 ze zm.) art. 41 § 1 1-4, 41b § 1-4 i 41c § 1 i 2 (wyciąg z ustawy) 
  • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz.U.2012.524) 
  • w zakresie nieunormowanym w w/w przepisach rozpoznanie skarg i wniosków podlega regułom zawartym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 j.t.).
     
Podmiot udostępniający informację
Prezes Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich

Osoba, która wytworzyła informację
Justyna Duda

Data wytworzenia informacji
9.07.2014fr.
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.