Biegli Sądowi

Dodano: 2009-07-31 12:20:04
Zmodyfikowano: 2019-03-15 09:29:45
Opublikował: Justyna Duda
Przez: Robert Dalmata
Odsłon: 14273
Kwestie dotyczące biegłych sądowych reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133)
Biegłym może być ustanowiona osoba, która:
 1. korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. ukończyła 25 lat życia;
 3. posiada teoretyczne i praktyczne wiadomości specjalne w danej gałęzi nauki, techniki, sztuki, rzemiosła, a także innej umiejętności, dla której ma być ustanowiona;
 4. daje rękojmię należytego wykonywania obowiązków biegłego;
 5. wyrazi zgodę na ustanowienie jej biegłym.
Posiadanie wiadomości specjalnych powinno być wykazane dokumentami lub innymi dowodami. Ocena, czy posiadanie wiadomości specjalnych zostało dostatecznie wykazane, należy do Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy.
Dokumenty, które powinien złożyć kandydat na biegłego:
 1. Wniosek skierowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Świdnicy o ustanowienie biegłym sądowym (należy określić dziedzinę o ustanowienie z której kandydat na biegłego wnosi),
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy,
 4. Odpis dyplomu,
 5. Inne dokumenty potwierdzające znajomość dziedziny i ponad przeciętne kwalifikacje zawodowe (gdy wniosek składa lekarz powinien mieć I lub II stopień specjalizacji),
 6. Opinia i zgoda zakładu pracy,
 7. Zapytanie o karalność - z Krajowego Rejestru Karnego.
Decyzję o ustanowieniu biegłym sądowym lub o odmowie ustanowienia biegłym podejmuje Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy.
Zgodnie z §15 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24.01.2005r. w sprawie biegłych sadowych (DZ.U.05.15.133), jednostkami uprawnionymi do wydawania zleceń biegłym sądowym są wyłącznie sądy lub organy prowadzące postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych.
Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu świdnickim znajdują się w sekretariatach wydziałów procesowych Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich. 
Listy biegłych są udostępniane stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym  w godzinach pracy sekretariatów.
Podmiot udostępniający informację

Osoba, która wytworzyła informację

Data wytworzenia informacji