Elektroniczne postępowanie upominawcze

Dodano: 2012-10-26 11:40:20
Zmodyfikowano: 2012-10-26 12:49:53
Opublikował: Norbert Szandrowski
Przez: Norbert Szandrowski
Odsłon: 14608
ilustracja
E-sąd wydaje nakazy zapłaty w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym. Pozostałe sądy wydają nakazy w zwykłym (papierowym) postępowaniu upominawczym.
Strona dochodząca roszczenia zawsze kontaktuje się z sądem poprzez Internet. Pozwany może korzystać z Internetu, jednak dopóki nie wniesie pisma drogą elektroniczną może składać pisma papierowe poprzez tradycyjną pocztę. Sąd doręcza pozwanemu pisma w postaci papierowej, dopóki pozwany nie wniesie do sądu pisma w tym postępowaniu poprzez Internet.
Pozwany dysponuje prostym środkiem prawnym (sprzeciwem) służącym podważeniu skuteczności wydanego nakazu zapłaty. Po wniesieniu sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc i sprawa jest rozpoznawana w dalszym ciągu. E-sąd przekazuje sprawę do sądu, w okręgu którego pozwany ma miejsce zamieszkania.
 
Sprawy rozpoznaje jeden dla całego kraju sąd (tzw. e-sąd): Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny
tel.: 81 535 07 46,
e-mail:
Internetowy portal dostępowy:
www.e-sad.gov.pl
 
Nakaz zapłaty doręczony pozwanemu w postaci papierowej zaopatrzony jest w specjalny kod . Wpisanie kodu w Internetowym portalu dostępowym umozliwia dotarcie do elektronicznej postaci nakazu.
 
W sytuacji otrzymania nakazu zapłaty, po rozważeniu sprawy według swojej oceny i uznania, należy zachować się w jeden ze wskazanych sposobów:
  1. Zapłacić powodowi kwotę wskazaną w nakazie zapłaty - sprawa zakończy się, a w razie gdyby powód wystąpił ponownie z takim samym żądaniem należy powołać się przed sądem na fakt uiszczenia zapłaty zgodnie z nakazem zapłaty.
  2. Złożyć do e-sądu w ciągu 2 tygodni sprzeciw - wtedy nakaz zapłaty utraci moc i nie będzie wywoływał skutków prawnych. Sprawa zostanie przekazana z e-sądu do sądu, w którego okręgupozwany ma miejsce zamieszkania i będzie rozpoznawana w innym postępowaniu. Sprzeciwu nie trzeba ani uzasadniać, ani załączać do niego dowodów. Wystarczy oznaczyć nakaz zapłaty, od którego wnosi się sprzeciw i jednoznacznie wyrazić swoją wolę podważenia skuteczności nakazu, np. formułując zdanie "wnoszę sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w dniu ... (sygn. akt ...)." W sprzeciwie należy jednak przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór (np. sprawdzenie przez sąd wartości przedmiotu sporu, umówienie się stron co do sądu właściwego miejscowo, zapis na sad polubowny). Sprzeciw można wnieść drogą tradycyjną (np. najczęściej poprzez zwykłą pocztę) lub elektronicznie za pomocą Internetowego portalu dostępowego EPU (www.e-sad.gov.pl).
W przypadku niepodjęcia żadnej czynności -   nakaz zapłaty uprawomocni się po 2 tygodniach od daty doręczenia. Sąd nada nakazowi z urzędu klauzulęwykonalności, a powód prawdopodobnie złoży do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji.
W przypadku jeśli bez swojej winy nie złożono w ciągu 2 tygodni sprzeciwu, pomimo takiego zamiaru - należy złożyć do e-sądu w ciągu tygodnia od ustania przyczyny uchybienia terminowi wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, uprawdopodobniając okoliczności uzasadniające wniosek. jednoczesnie z wnioskiem koniecznie należy złożyć sprzeciw.
 
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich

Osoba, która wytworzyła informację
Norbert Szandrowski

Data wytworzenia informacji