Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności -› Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2018-07-19 13:43:23
Zmodyfikowano: 2018-07-19 13:43:23
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 527/17

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 13 lipca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Aneta Kaliszewska
po rozpoznaniu w dniu 13 lipca 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Haliny Rośkowicz
przy udziale Daniela Rośkowicza, Donaty Rośkowicz
o dział spadku po zmarłym Kazimierzu Rośkowiczu
p o s t a n a w i a:
I. ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu uczestniczki postępowania Donaty Rośkowicz kuratora w osobie adw. Jarosława Mirka;
II. dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym, lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono na okres 14 dni.
Dodano: 2018-07-11 11:04:39
Zmodyfikowano: 2018-07-11 11:04:39
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I NS 275/18
 
OGŁOSZENIE

W dniu 05 lipca 2018 roku do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich został przesłany przez notariusza Dorotę Skórę z Kancelarii Notarialnej w Zamościu protokół obejmujący wykaz inwentarza dotyczący spadku po spadkodawcy Bogusławie Albinie Wadowskiej (nr PESEL 39061302305), zmarłej dnia 31 sierpnia 2017 roku w Wałbrzychu, ostatnio zamieszkałej 57-210 Henryków, Pl. Cystersów 4/9.
Sąd informuje, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie usprawiedliwi, spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu, wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. Osoby te mogą też złożyć wniosek o sporządzenia spisu inwentarza.
Dodano: 2018-07-09 11:37:57
Zmodyfikowano: 2018-07-09 11:37:57
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Co 456/18
 
P O S T A N O W I E N I E

Dnia 09 lipca 2018r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
Starszy referendarz sądowy Agnieszka Bogusz-Golanowska
po rozpoznaniu w dniu 09.07.2018r.r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie egzekucyjnej z wniosku Burmistrza Ząbkowic Śląskich
przeciwko dłużnikowi RMTR spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ząbkowicach Śl.
na skutek wniosku wierzyciela
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, w postępowaniu egzekucyjnym

p o s t a n a w i a:
I.ustanowić dla dłużnika RMTR  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ząbkowicach Śl., z/s  w Ząbkowicach Śl. ul. Marii Konopnickiej 12/1, kuratora w osobie radcy prawnego Agnieszki Jurek, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Spokojna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Marka Kupścia w sprawie KM 98/17;
II.dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono.
Dodano: 2018-07-06 14:07:51
Zmodyfikowano: 2018-07-06 14:07:51
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 99/18
 
P O S T A N O W I E N I E

Dnia 3 lipca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Robert Ronge
po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Getin Noble Bank S.A. w Warszawie
przy udziale Rafała Frąszczaka, Wiktorii Frąszczak
o stwierdzenie nabycia spadku po Marianie Frąszczak
 
p o s t a n a w i a:

I . ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Rafała Frąszczaka kuratora w osobie adw. Grażyny Krupy;
II . dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym, lokalu Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono na okres 14 dni.
Dodano: 2018-07-06 14:15:06
Zmodyfikowano: 2018-07-06 14:15:06
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 222/18
 

 
P O S T A N O W I E N I E
 

Dnia 05 lipca 2018r.
 
Starszy Referendarz sądowy Agnieszka Bogusz-Golanowska
Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 05 lipca 2018r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Inspektorat w Dzierżoniowie
przy udziale Krzysztofa Ustupskiego, Adama Ustupskiego
o sporządzenie spisu inwentarza spadku po zmarłym Mirosławie Ustupskim
p o s t a n a w i a:

I. sporządzić spis inwentarza spadku po Mirosławie Ustupskim, zmarłym dnia 24.02.2012r.  w Polanicy Zdroju, ostatnio zamieszkałym w Bardzie;
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Mirosławie Ustupskim, zmarłym dnia 24.02.2012r.  w Polanicy Zdroju, ostatnio zamieszkałym w Bardzie, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres 30 dni.
                    
Uzasadnienie

Wnioskodawca-wierzyciel Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wałbrzych wniósł o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Mirosławie Ustupskim, zmarłym dnia 24.02.2012r.  w Polanicy Zdroju, ostatnio zamieszkałym w Bardzie. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca podał, iż zmarły Mirosław Ustupski posiadał zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie 3.958,56 zł Do wniosku wnioskodawca-wierzyciel załączył wydruk przeglądu danych- stany należności dotyczące Mirosława Ustupskiego wraz z wyliczeniem ogólnego zadłużenia. 
Wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wałbrzych podlega uwzględnieniu.
Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
Na wstępie podkreślić trzeba, iż do wniosku o sporządzenie spisu inwentarza, który wpłynął w dniu 30.01.2018 r. mają zastosowanie przepisy w wersji obowiązującej po dniu 18 października 2015r. ( znowelizowanej ustawą z dnia 20.03.2015 r. o zmianie ustawy-Kodeks cywilny, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.539).  Dalej zauważyć należy, iż jedyną przesłanką, jaką bada się przy rozpoznaniu wniosku o sporządzenie spisu inwentarza jest udowodnienie posiadanej legitymacji do jego złożenia. Podstawą bowiem wydania przez sąd spadku postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza jest, zgodnie z art. 637 § 1, wniosek w tym przedmiocie uprawnionego podmiotu: spadkobiercy, uprawnionego do zachowku, zapisobiorcy (na których spoczywa ciężar uprawdopodobnienia swego uprawnienia) oraz wykonawcy testamentu, wierzyciela posiadającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy (na których spoczywa ciężar przeprowadzenia dowodu w tym zakresie). Uwzględnienie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza nie wymaga udowodnienia innych okoliczności. 
Wobec zatem faktu, iż wnioskodawca-wierzyciel wykazał istnienie zadłużenia w formie pisemnej tj. w postaci szczegółowego wydruku przeglądu danych- stany należności, który określa rodzaj należności, okres, termin płatności, należność, koszty egzekucji, niedopłatę, odsetki nieopłacone, wysokość zadłużenia, data naliczania odsetek i numer ostatniego dokumentu, zasadnym jest wydanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w punkcie I i II sentencji postanowienia.
Mając na względzie treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniającego wymogi z art. 6381 k.p.c.
 

POUCZENIE

Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Dodano: 2018-07-06 14:24:09
Zmodyfikowano: 2018-07-06 14:24:09
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 242/18
 
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 05 lipca 2018r.

Starszy Referendarz sądowy Agnieszka Bogusz-Golanowska
Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 05 lipca 2018r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Inspektorat w Dzierżoniowie
przy udziale Patryka Znamirowskiego, Edyty Znamirowskiej  
o sporządzenie spisu inwentarza spadku po zmarłym Januszu Znamirowskim
p o s t a n a w i a:

I. sporządzić spis inwentarza spadku po Januszu Znamirowskim, zmarłym dnia 07.01.2014r.  w Ząbkowicach Śl., ostatnio zamieszkałym w Topoli;
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Znamirowskim, zmarłym dnia 07.01.2014r.  w Ząbkowicach Śl., ostatnio zamieszkałym w Topoli, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres 30 dni.

                    
Uzasadnienie

Wnioskodawca-wierzyciel Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wałbrzych wniósł o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Znamirowskim, zmarłym dnia 07.01.2014r.  w Ząbkowicach Śl., ostatnio zamieszkałym w Topoli. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca podał, iż zmarły Janusz Znamirowski posiadał zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz pracy, w kwocie 35490,60 zł Do wniosku wnioskodawca-wierzyciel załączył wydruk przeglądu danych- stany należności dotyczące Januszu Znamirowskiego wraz z wyliczeniem ogólnego zadłużenia. 
Wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wałbrzych podlega uwzględnieniu.
Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
Na wstępie podkreślić trzeba, iż do wniosku o sporządzenie spisu inwentarza, który wpłynął w dniu 30.01.2018 r. mają zastosowanie przepisy w wersji obowiązującej po dniu 18 października 2015r. ( znowelizowanej ustawą z dnia 20.03.2015 r. o zmianie ustawy-Kodeks cywilny, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.539).  Dalej zauważyć należy, iż jedyną przesłanką, jaką bada się przy rozpoznaniu wniosku o sporządzenie spisu inwentarza jest udowodnienie posiadanej legitymacji do jego złożenia. Podstawą bowiem wydania przez sąd spadku postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza jest, zgodnie z art. 637 § 1, wniosek w tym przedmiocie uprawnionego podmiotu: spadkobiercy, uprawnionego do zachowku, zapisobiorcy (na których spoczywa ciężar uprawdopodobnienia swego uprawnienia) oraz wykonawcy testamentu, wierzyciela posiadającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy (na których spoczywa ciężar przeprowadzenia dowodu w tym zakresie). Uwzględnienie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza nie wymaga udowodnienia innych okoliczności. 
Wobec zatem faktu, iż wnioskodawca-wierzyciel wykazał istnienie zadłużenia w formie pisemnej tj. w postaci szczegółowego wydruku przeglądu danych- stany należności, który określa rodzaj należności, okres, termin płatności, należność, koszty egzekucji, niedopłatę, odsetki nieopłacone, wysokość zadłużenia, data naliczania odsetek i numer ostatniego dokumentu, zasadnym jest wydanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w punkcie I i II sentencji postanowienia.
Mając na względzie treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniającego wymogi z art. 6381 k.p.c.

 
POUCZENIE

Sąd poucza, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza
Wyniki: 1 - 6 z 26
1
2
3
4
5
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.