Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności -› Ogłoszenia I Wydziału Cywilnego
Strona główna
 
Aktualności
 
Ogłoszenia Wydziałowe
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Obwieszczenia komornicze
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2019-07-16 07:19:36
Zmodyfikowano: 2019-07-16 07:19:36
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I C 269/19
 
P O S T A N O W I E N I E

                                                                                          
Dnia 24 kwietnia 2019r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich Wydział I Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Olga Goszka
po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2019r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Miasta Stołecznego Warszawa Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie
przeciwko Pawłowi Łyżwińskiemu   
o zapłatę kwoty 270,40 zł 

p o s t a n a w i a:
I.podjąć zawieszone postępowanie w sprawie;
II.ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Pawła Łyżwińskiego, ostatnio zamieszkałego w Ząbkowicach Śląskich na Osiedlu XX-lecia 7/2, kuratora w osobie adwokata Tobiasza Słodzińskiego, Kancelaria Adwokacka, ul. Kościuszki 7/1, 57-200 Ząbkowice Śląskie;
III.dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;
IV. uzależnić skuteczność doręczenia pism kuratorowi od upływu jednego miesiąca od wywieszania ogłoszenie w budynku tutejszego Sądu.
Dodano: 2019-07-16 08:35:38
Zmodyfikowano: 2019-07-16 08:35:38
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 128/19

POSTANOWIENIE

Ząbkowice Śl., dnia 12.07.2019 r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny w następującym składzie:
 Przewodniczący SSR Olga Goszka
 Protokolant Katarzyna Jędryczko
na rozprawie rozpoznał sprawę z wniosku Barbary Pacan
przy udziale Janusza Pacana, Piotra Pacana
o stwierdzenie nabycia spadku po zm. Karolu Pacan
Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 09:25  Posiedzenie zakończono o godzinie 09:35
Po wywołaniu sprawy stawili się:
Wnioskodawczyni Barbara Pacan – osobiście,
Uczestnicy: Janusz Pacan i Piotr Pacan nie stawili się, niezawiadomieni.
Sąd postanowił:

I. ustanowić dla nieznanych z miejsca pobytu uczestników Janusza Pacan, ostatnio zamieszkałego w Ziębicach przy ulicy Zamkowej 18/3 i Piotra Pacan, ostatnio zamieszkałego w Ziębicach przy ulicy Kościuszki 4/3, kuratora w osobie adwokat Sabiny Misiąg, Kancelaria Adwokacka, ul. Modrzewiowa 1a, 57-200 Ząbkowice Śląskie;
/.../
Dodano: 2019-07-05 10:32:46
Zmodyfikowano: 2019-07-05 10:32:46
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 517/18
 

 
OGŁOSZENIE
„W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 517/18 toczy się postępowanie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Ząbkowicach Śląskich na Osiedlu XX-lecia 42 o stwierdzenie nabycia spadku po Zenobii Kasprzewskiej, zmarłej dnia 28 sierpnia 2016r. w Kłodzku, ostatnio stale zamieszkałej w Ząbkowicach Śląskich.
Sąd wyzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku”.
Dodano: 2019-07-04 10:14:51
Zmodyfikowano: 2019-07-04 10:14:51
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I Ns 263/19

POSTANOWIENIE

Dnia 2 lipca 2019 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Olga Goszka
po rozpoznaniu w dniu 2 lipca 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Fundacji „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową”
z siedzibą we Wrocławiu 
o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po zm. Krystynie Kurtz
 

postanawia:

I. sporządzić spis inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Krystynie Kurtz zmarłej w dniu 8 stycznia 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich, pesel 50082209905, ostatnio stale zamieszkałej w Bardzie, obejmującego skład i wartość całego spadku z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu, długów spadkowych, wykazania wartości czystego spadku z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych;
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Krystynie Kurtz na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres 30 dni.
 

UZASADNIENIE

Wnioskodawca Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” z siedzibą we Wrocławiu wniósł o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego pozostałego po Krystynie Kurtz zmarłej w dniu 8 stycznia 2017 r. w Ząbkowicach Śląskich, ostatnio stale zamieszkałej w Bardzie.
Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, iż jest spadkobiercą, sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie I Ns 508/17 Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich stwierdził, że spadek po zmarłej Krystynie Kurtz na podstawie testamentu notarialnego Fundacja „Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową” z dobrodziejstwem inwentarza. Jest więc podmiotem uprawnionym do żądania sporządzenia spisu inwentarza.
Mając powyższe na uwadze, należało wniosek uwzględnić. Jednocześnie Sąd nie zlecił właściwemu Komornikowi wykonania postanowienia, gdyż czynność ta leży w gestii wnioskodawcy, bowiem sprawa nie została wszczęta z urzędu (art. 6382 § 1 k.p.c.).
Ponadto mając na uwadze treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniającego wymogi z art. 6381 k.p.c.
 

Pouczenie

Od doręczonego postanowienia służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Sądu, który wydał zaskarżone postanowienie w nieprzekraczalnym terminie tygodniowym od doręczenia odpisu postanowienia. Nadanie zażalenia na pocztę jest równoznaczne z wniesieniem go do Sądu.
Art. 6381 § 3 kpc : ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę uzasadni
Art. 6381 § 4 kpc : osoby wskazane w art. 637 § 1 kpc mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku , przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza. Do osób wskazanych w art. 637 § 1 kpc należą osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiorcami, wykonawcy testamentu lub wierzyciele legitymujący się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy.
Dodano: 2019-07-04 12:13:30
Zmodyfikowano: 2019-07-04 12:13:30
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I C 271/19
 
P O S T A N O W I E N I E

Dnia 3 lipca  2019 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Robert Ronge
po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2019 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie 
przeciwko pozwanym Januszowi Łoś, Bożenie Łoś-Gozdek, Wojciechowi Łoś, Michałowi Gozdek, Pawłowi Gozdek i Stanisławowi Gozdek
o wydanie nieruchomości
 
p o s t a n a w i a:
 
I. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Michała Gozdek kuratora w 
osobie adw. Ewy Piątek celem reprezentowania interesów pozwanego w sprawie  z powództwa Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie o wydanie nieruchomości; 
II. dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym, lokalu Urzędu Gminy
w Kamieńcu Ząbkowickim oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;
III.orzeczenie staje  się skuteczne po upływie 14 dni od dnia wywieszenia  obwieszczenia w budynku Sądu.
Dodano: 2019-04-12 14:51:26
Zmodyfikowano: 2019-04-12 14:51:26
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 882/16
 

OGŁOSZENIE
 

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt INs 882/16  dokonano na wniosek Powiatu Ząbkowickiego- Domu Pomocy Społecznej w Ziębicach złożenia do depozytu sądowego kwoty 295,61 zł tytułem zabezpieczenia spadku po Stanislawie Sobczyk zmarłej dnia 18.10.2013 r.
W związku z tym Sąd wyzywa wszystkich uprawnionych, aby w ciągu 3 lat od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu ,  udowodnili swoje prawa i odebrali depozyt, gdyż w przeciwnym razie nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa.
Wyniki: 1 - 6 z 12
1
2
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.