Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2018-12-06 14:45:34
Zmodyfikowano: 2018-12-06 14:45:34
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
ZARZĄDZENIE NR A-0202-22/18
Prezes Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.
z dnia 27 listopada 2018 r.
w porozumieniu z Dyrektorem Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl.
w sprawie ustalenia godzin urzędowania w dniu 31.12.2018 r.

Na podstawie art. 22 S 1 pkt la i art. 3 la S lpkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2018.23 — tj. z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
Ustala się godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śl. oraz godziny przyjęć interesantów w dniu 31 grudnia 2018 r. od godz. 07:30 do 15:30.
Dodano: 2018-12-04 13:43:47
Zmodyfikowano: 2018-12-04 13:43:47
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 408/18
OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnatura I Ns 408/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Bardo o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Czech zm. 6 kwietnia 2015 r w Nowej Rudzie ostatnio zamieszkałym w Bardo.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku ,gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Dodano: 2018-12-03 12:28:15
Zmodyfikowano: 2018-12-03 12:28:15
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt III Opm 52/12 ( I Opm k 36/12 )
POSTANOWIENIE
Dnia 07 września 2018r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl. Wydział III Rodzinny i Nieletnich
w osobie sędziego SSR Piotr Szynkura
po rozpoznaniu w dniu 07 września 2018r.
na posiedzeniu niejawnym sprawy opiekuńczej dotyczącej małoletnich Wiktorii Brzezińskiej i Kai Pietraś

postanawia:

stwierdzić swoją niewłaściwość miejscową i sprawę przekazać do dalszego kontynuowania postępowania wykonawczego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy jako właściwym

Uzasadnienie
Jak wskazuje art. 569 § 1 kpk właściwy wyłącznie jest sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć, a w braku miejsca zamieszkania – sąd opiekuńczy miejsca jej pobytu (…) Zgodnie z brzmieniem art. 26 kc miejscem zamieszkania małoletniego pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu  zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.  Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne  miejsca zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. 
Postanowieniem tut. Sądu z dnia 19 września 2012r. sygn. akt III Nsm 223/12 ograniczono władze rodzicielską Eweliny Brzezińskiej – obecnie – Deryło - nad małoletnimi Wiktorią Brzezińską i Kają Pietraś przez poddanie sposobu jej wykonywania nadzorowi kuratora sadowego.
Jak wynika ze z informacji uzyskanych od matki małoletnich zmieniła ona miejsce zamieszkania i obecnie wraz z małoletnimi dziećmi zamieszkuje pod adresem 58-100 Świdnica ul. Waryńskiego 23/3.
Właściwym zatem do dalszego prowadzenia postępowania wykonawczego jest Sąd Rejonowy w Świdnicy . Mając to na uwadze na podstawie art. 200§1kpcwz art. 13§2 postanowiono jak na wstępie.
Dodano: 2018-11-30 13:29:34
Zmodyfikowano: 2018-11-30 13:29:34
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 262/18
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 21 listopada 2018 r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Robert Ronge
po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z wniosku Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie  
przy udziale Andrzeja Kucharczyka, Mirosława Mazura, Piotra Mazura i Jana Mazura
o stwierdzenie nabycia spadku po Halinie Mazur
p o s t a n a w i a:

I. podjąć zawieszone postępowanie;
II. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Andrzeja Kucharczyka kuratora w osobie adw. Sabiny Misiąg;
III. dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym, lokalu Urzędu Miejskiego w Ziębicach oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono na okres 14 dni.
 
Dodano: 2018-11-29 14:14:41
Zmodyfikowano: 2018-11-29 14:14:41
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 482/18
 

OGŁOSZENIE

W tut. Sądzie zostało  wydane postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza po Stanisławie Czerwonka zmarłym dnia 26.10.2012r. w Srebrnej Górze, ostatnio zamieszkałym w Srebrnej Górze.
Kto  uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza
Dodano: 2018-11-15 14:56:03
Zmodyfikowano: 2018-11-15 14:56:03
Opublikował: Andrzej Modliński
Przez: Andrzej Modliński
Sygnatura akt I Co 982/18
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 09 listopada 2018r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
Starszy referendarz sądowy Agnieszka Bogusz-Golanowska
po rozpoznaniu w dniu 09.11.2018r.r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
w sprawie egzekucyjnej z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Konopnickiej 12 w Ząbkowicach Śl.
przeciwko dłużnikowi RMTR spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ząbkowicach Śl.
na skutek wniosku wierzyciela
o ustanowienie kuratora dla dłużnika, w postępowaniu egzekucyjnym
p o s t a n a w i a:
I. ustanowić dla dłużnika RMTR  spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ząbkowicach Śl., z/s  w Ząbkowicach Śl. ul. Marii Konopnickiej 12/1, kuratora w osobie radcy prawnego Agnieszki Jurek, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Spokojna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, celem reprezentowania dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich Marka Kupścia w sprawie KM 376/18;
II. dokonać publiczne ogłoszenie w budynku sądowym, na stronie internetowej sądu i w lokalu Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śl. o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono
Wyniki: 7 - 12 z 41
‹
1
2
3
4
5
6
7
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.