Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2018-04-11 15:10:40
Zmodyfikowano: 2018-04-11 15:10:40
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygn. akt I C 943/17

POSTANOWIENIE

Dnia 23 marca  2018 r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich, Wydział I Cywilny
w składzie następującym :
Przewodniczący : SSR Aneta Kaliszewska
po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu
z przeciwko Bartoszowi Bogusiewiczowi
o zapłatę kwoty 4788,68 zł
postanawia
I. podjąć zawieszone postępowanie,
II. ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego Bartosza Bogusiewicza kuratora w osobie adw. Doroty Gembary
III. o ustanowieniu kuratora ogłosić publicznie w budynku sądowym i lokalu Urzędu Gminy w Bardzie  oraz na stronie internetowej Sądu przez okres 30 dni
Dodano: 2018-04-06 12:30:28
Zmodyfikowano: 2018-04-06 12:30:28
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I C  381/18
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 26 marca 2018 r.
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
w składzie następującym:
Przewodniczący: SSR Robert Ronge
po rozpoznaniu w dniu 26 marca 2018 r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy z powództwa Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. w Krakowie  
przeciwko pozwanej Magdalenie Dobosz
o zapłatę kwoty 638 zł
p o s t a n a w i a:
I.ustanowić dla nieznanej z miejsca pobytu pozwanej Magdaleny Dobosz kuratora w 
osobie adw. Tatiany Gnat-Pigan celem reprezentowania interesów pozwanej w sprawie  z powództwa Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. w Krakowie o zapłatę kwoty 638 zł  
II.dokonać publicznego ogłoszenia w budynku sądowym, lokalu Urzędu Gminy
w Ząbkowicach Śląskich oraz na stronie internetowej Sądu o ustanowieniu kuratora z oznaczeniem sprawy, w której go ustanowiono;
III.orzeczenie staje  się skuteczne po upływie 14 dni od dnia wywieszenia  obwieszczenia w budynku Sądu.
Dodano: 2018-03-29 12:39:32
Zmodyfikowano: 2018-03-29 12:39:32
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 53/18

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 09 marca 2018r.
Starszy Referendarz sądowy Agnieszka Bogusz-Golanowska
Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 09 marca 2018r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
przy udziale Alberta Kajder, Dominika Kajder
o sporządzenie spisu inwentarza spadku po zmarłym Henryku Kajder
p o s t a n a w i a:
I. oddalić wniosek uczestników postępowania o zwieszenie postępowania;
II. sporządzić spis inwentarza spadku po Henryku Kajder PESEL 52042405196, zmarłym dnia 05.09.2015r.  w Kłodzku, ostatnio zamieszkałym Rynek 8/5, 57-220 Ziębice;
III.zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Henryku Kajder PESEL 52042405196, zmarłym dnia 05.09.2015r.  w Kłodzku, ostatnio zamieszkałym Rynek 8/5, 57-220 Ziębice, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres 30 dni.
                  
  
Uzasadnienie
Wnioskodawca-wierzyciel Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wałbrzych wniósł o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Henryku Kajder PESEL 52042405196, zmarłym dnia 05.09.2015r.  , ostatnio zamieszkałym Rynek 8/5, 57-220 Ziębice. W uzasadnieniu wniosku wnioskdawca podał, iż zmarły Henryk Kajder posiadał zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy wraz z należnymi odsetkami w kwocie 98419,73 zł. Do wniosku wnioskodawca-wierzyciel załączył wydruk przeglądu danych- stany należności dotyczące Henryka Kajder wraz z wyliczeniem ogólnego zadłużenia. 
Uczestnicy postepowania Albert Kajder i Dominik Kajder złożyli wniosek o zawieszenie niniejszego postępowania do czasu zakończenia postepowania o zatwierdzenie oświadczeń o uchyleniu się od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczeń o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, wskazując, iż wynik zainicjowanego postepowania będzie miał niewątpliwie wpływ na niniejsze postepowanie.
Wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wałbrzych podlega uwzględnieniu.
Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
Na wstępie podkreślić trzeba, iż do wniosku o sporządzenie spisu inwentarza, który wpłynął w dniu 30.01.2018 r. mają zastosowanie przepisy w wersji obowiązującej po dniu 18 października 2015r. ( znowelizowanej ustawą z dnia 20.03.2015 r. o zmianie ustawy-Kodeks cywilny, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.539).  Dalej zauważyć należy, iż jedyną przesłanką , jaką bada się przy rozpoznaniu wniosku o sporządzenie spisu inwentarza jest udowodnienie posiadanej legitymacji do jego złożenia. Podstawą bowiem wydania przez sąd spadku postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza jest, zgodnie z art. 637 § 1, wniosek w tym przedmiocie uprawnionego podmiotu: spadkobiercy, uprawnionego do zachowku, zapisobiorcy (na których spoczywa ciężar uprawdopodobnienia swego uprawnienia) oraz wykonawcy testamentu, wierzyciela posiadającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy (na których spoczywa ciężar przeprowadzenia dowodu w tym zakresie). Uwzględnienie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza nie wymaga udowodnienia innych okoliczności. Spis inwentarza nie wpływa zatem na sposób przyjęcia spadku przez spadkobierców (wierzyciel może przecież złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza nawet przed stwierdzeniem nabycia spadku, w celu ustalenie składu i wartości majątku spadkowego). Także w sytuacji przyjęcia spadku wprost, a zatem bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe wierzyciel może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza w celu ustalenia wartości i składu majtku spadkowego, z którego może się zaspokoić. W obecnym stanie prawnym spis inwentarza wydawany jest jedynie na wniosek, wyjątkowo z urzędu.
Wobec zatem faktu, iż wnioskodawca-wierzyciel wykazał istnienie zadłużenia w formie pisemnej tj. w postaci szczegółowego wydruku przeglądu danych- stany należności, który określa rodzaj należności, okres, termin płatności, należność, koszty egzekucji, niedopłatę, odsetki nieopłacone, wysokość zadłużenia, data naliczania odsetek i numer ostatniego dokumentu, zasadnym jest wydanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w punkcie II i III sentencji postanowienia.
Mając na względzie treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniającego wymogi z art. 6381 k.p.c.
Już tylko na marginesie zaznaczyć należy, iż  wszczęta sprawa o zatwierdzenie uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęcia spadku wprost oraz przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez uczestników postępowania, nie ma wpływu na uwzględnieniu wniosku o sporządzenie spisu inwentarza. Decydującym dla określenia odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe będzie wynik postępowania zainicjowanego przez spadkobierców Alberta Kajder i Dominika Kajder. Natomiast postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza nie przesądza o zakresie odpowiedzialności spadkobierców, a tym samym o sposobie przyjęcia spadku.
 
POUCZENIE
Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Dodano: 2018-02-27 14:18:49
Zmodyfikowano: 2018-02-27 14:20:49
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 296/14
 
                                      
                                                                 OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich., I Wydział Cywilny w sprawie sygn. akt I Ns 296/14 dokonano na wniosek Skarbu Państwa – zakładu Karnego w Wołowie, złożenia do depozytu sądowego kwoty 602.55 zł tytułem zabezpieczenia spadku po Mirosławie Dudzik zm. 28.10.2003 r. zastrzeżeniem, że kwota ta ma zostać wypłacona spadkobiercom zmarłego na ich wniosek po wykazaniu przez nich swojego uprawnienia.
W związku z tym, Sąd wzywa wszystkich uprawnionych aby w ciągu 3 lat od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu, udowodnili swoje prawa i odebrali depozyt , gdyż w przeciwnym razie nastąpi likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa.
Dodano: 2018-02-13 10:13:11
Zmodyfikowano: 2018-02-13 10:13:11
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Dodano: 2018-02-13 11:29:40
Zmodyfikowano: 2018-02-13 11:29:40
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 44/18                                              Ząbkowice Śląskie, dnia 7 lutego 2018 r.

OGŁOSZENIE
 
W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śląskich I Wydziale Cywilnym pod sygnaturą akt I Ns 44/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Złoty Stok o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Wójcik urodzonej dnia 20 października 1928 r., c. Wincentego i Marii, zmarłej dnia 25 listopada 1992 r. w Złotym Stoku, ostatnio stale zamieszkałej w Laskach.
Sąd wyzywa wszystkich spadkobierców po Janinie Wójcik, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Wyniki: 7 - 12 z 18
‹
1
2
3
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.