Sąd Rejonowy w Ząbkowicach

Rozmiar czcionki:
BIP
Logo
Start -› Aktualności
Strona główna
 
Aktualności
 
e-Wokanda
 
Portal Informacyjny SR
 
Zamówienia publiczne
 
e-Skrzynka Podawcza
 
Organizacja
 
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Informacje
 
 
Kontakt
 
PORTAL ORZECZEŃ
 
Skargi i wnioski
 
Oferty pracy
 
 
Porządek i bezpieczeństwo
 
 
Statystyka Sądowa
 
Podział czynnośći Sędziów i Referendarzy Sądowych
 
 
Nieodpłatna pomoc prawna
 
Przydatne informacje ze strony Ministarstwa Sprawiedliwości
 
Czasopismo Ministerstwa Sprawiedliwości "PROBACJA"
 
Komunikat dotyczący e-płatności
 
Ochrona Danych Osobowych
 

Aktualności

Wybierz grupę nowości:
Wyświetlaj na stronie:
Dodano: 2018-07-06 14:24:09
Zmodyfikowano: 2018-07-06 14:24:09
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 242/18
 
P O S T A N O W I E N I E
Dnia 05 lipca 2018r.

Starszy Referendarz sądowy Agnieszka Bogusz-Golanowska
Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 05 lipca 2018r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Inspektorat w Dzierżoniowie
przy udziale Patryka Znamirowskiego, Edyty Znamirowskiej  
o sporządzenie spisu inwentarza spadku po zmarłym Januszu Znamirowskim
p o s t a n a w i a:

I. sporządzić spis inwentarza spadku po Januszu Znamirowskim, zmarłym dnia 07.01.2014r.  w Ząbkowicach Śl., ostatnio zamieszkałym w Topoli;
II. zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Znamirowskim, zmarłym dnia 07.01.2014r.  w Ząbkowicach Śl., ostatnio zamieszkałym w Topoli, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres 30 dni.

                    
Uzasadnienie

Wnioskodawca-wierzyciel Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wałbrzych wniósł o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Januszu Znamirowskim, zmarłym dnia 07.01.2014r.  w Ząbkowicach Śl., ostatnio zamieszkałym w Topoli. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca podał, iż zmarły Janusz Znamirowski posiadał zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz pracy, w kwocie 35490,60 zł Do wniosku wnioskodawca-wierzyciel załączył wydruk przeglądu danych- stany należności dotyczące Januszu Znamirowskiego wraz z wyliczeniem ogólnego zadłużenia. 
Wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wałbrzych podlega uwzględnieniu.
Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
Na wstępie podkreślić trzeba, iż do wniosku o sporządzenie spisu inwentarza, który wpłynął w dniu 30.01.2018 r. mają zastosowanie przepisy w wersji obowiązującej po dniu 18 października 2015r. ( znowelizowanej ustawą z dnia 20.03.2015 r. o zmianie ustawy-Kodeks cywilny, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.539).  Dalej zauważyć należy, iż jedyną przesłanką, jaką bada się przy rozpoznaniu wniosku o sporządzenie spisu inwentarza jest udowodnienie posiadanej legitymacji do jego złożenia. Podstawą bowiem wydania przez sąd spadku postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza jest, zgodnie z art. 637 § 1, wniosek w tym przedmiocie uprawnionego podmiotu: spadkobiercy, uprawnionego do zachowku, zapisobiorcy (na których spoczywa ciężar uprawdopodobnienia swego uprawnienia) oraz wykonawcy testamentu, wierzyciela posiadającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy (na których spoczywa ciężar przeprowadzenia dowodu w tym zakresie). Uwzględnienie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza nie wymaga udowodnienia innych okoliczności. 
Wobec zatem faktu, iż wnioskodawca-wierzyciel wykazał istnienie zadłużenia w formie pisemnej tj. w postaci szczegółowego wydruku przeglądu danych- stany należności, który określa rodzaj należności, okres, termin płatności, należność, koszty egzekucji, niedopłatę, odsetki nieopłacone, wysokość zadłużenia, data naliczania odsetek i numer ostatniego dokumentu, zasadnym jest wydanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w punkcie I i II sentencji postanowienia.
Mając na względzie treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniającego wymogi z art. 6381 k.p.c.

 
POUCZENIE

Sąd poucza, że kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza
Dodano: 2018-06-29 09:14:08
Zmodyfikowano: 2018-06-29 09:14:08
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 261/18
 

P O S T A N O W I E N I E
Dnia 27 czerwca 2018r.

Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
Starszy referendarz sądowy Agnieszka Bogusz-Golanowska
po rozpoznaniu w dniu 27.06.2018r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy wniosku Rafała Halamy
o sporządzenie spisu inwentarza spadku po zmarłym Janie Halama
p o s t a n a w i a:

I .sporządzić spis inwentarza spadku po Janie Halama zmarłym dnia 03 lipca 2017r. w Bardzie, ostatnio zamieszkałym w Bardzie;
II .zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Janie Halama zmarłym dnia 03 lipca 2017r. w Bardzie, ostatnio zamieszkałym w Bardzie, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres 30 dni.

                    
Uzasadnienie

Wnioskodawca Rafał Halama wniósł o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Janie Halama zmarłym dnia 03 lipca 2017r. w Bardzie, ostatnio zamieszkałym w Bardzie.
Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
Postanowieniem z dnia 22 maja 2018r. Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich w sprawie o sygnaturze akt I Ns 353/17 stwierdził, że spadek po Janie Halama zmarłym dnia 03 lipca 2017r. w Bardzie, ostatnio zamieszkałym w Bardzie, na podstawie ustawy nabył syn Rafał Halama oraz wnuczka Amelia Halama w częściach po ½ każde z nich, z dobrodziejstwem inwentarza .
Wobec powyższego stwierdzić należy, że Rafał Halama jest spadkobiercą Jana Halamy i tym samym jest uprawniony do złożenia przedmiotowego wniosku, zgodnie z dyspozycją art. 637 k.p.c.
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono, jak w punkcie I sentencji postanowienia.
Mając na względzie treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniającego wymogi z art. 6381 k.p.c.

Pouczenie:

Sąd poucza, że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza
Dodano: 2018-06-20 15:19:13
Zmodyfikowano: 2018-06-20 15:19:13
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 507/17
OGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 507/17 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Bardo- o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Foltyniewicz, zmarłej dnia 25 sierpnia 2011 roku we Wrocławiu, ostatnio zamieszkałej w Opolnicy oraz po Tadeuszu Foltyniewicz, zmarłym dnia 07 grudnia 2011 roku w Opolnicy, ostatnio zamieszkałym w Opolnicy.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Dodano: 2018-06-18 08:43:03
Zmodyfikowano: 2018-06-18 08:43:03
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 216/18
 

P O S T A N O W I E N I E
 
Dnia 13 czerwca 2018r.
Starszy Referendarz sądowy Agnieszka Bogusz-Golanowska
Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich I Wydział Cywilny
po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2018r. w Ząbkowicach Śląskich
na posiedzeniu niejawnym
sprawy wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Inspektorat w Dzierżoniowie
przy udziale Agnieszki Szewczuk i Martyny Szewczuk
o sporządzenie spisu inwentarza spadku po zmarłym Rafale Szewczuku
p o s t a n a w i a:
I .sporządzić spis inwentarza spadku po Rafale Szewczuk nr PESEL 85121715299, zmarłym dnia 29.08.2017r.  w Polanicy Zdroju, ostatnio zamieszkałym w Ząbkowicach Śląskich;
II .zarządzić ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Rafale Szewczuk nr PESEL 85121715299, zmarłym dnia 29.08.2017r.  w Polanicy Zdroju, ostatnio zamieszkałym w Ząbkowicach Śląskich, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich na okres 30 dni.
                    
Uzasadnienie
Wnioskodawca-wierzyciel Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wałbrzych wniósł o sporządzenie spisu inwentarza majątku spadkowego po Rafale Szewczuk nr PESEL 85121715299, zmarłym dnia 29.08.2017r.  w Polanicy Zdroju, ostatnio zamieszkałym w Ząbkowicach Śląskich. W uzasadnieniu wniosku wnioskodawca podał, iż zmarły Rafał Szewczuk posiadał zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, w kwocie 4132,35 zł wraz z kosztami upomnienia oraz odsetkami za zwłokę. Do wniosku wnioskodawca-wierzyciel załączył wydruk przeglądu danych- stany należności dotyczące Rafał Szewczuka wraz z wyliczeniem ogólnego zadłużenia. 
Wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Wałbrzych podlega uwzględnieniu.
Zgodnie z art. 637 § 1 k.p.c. na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.
Na wstępie podkreślić trzeba, iż do wniosku o sporządzenie spisu inwentarza, który wpłynął w dniu 30.01.2018 r. mają zastosowanie przepisy w wersji obowiązującej po dniu 18 października 2015r. ( znowelizowanej ustawą z dnia 20.03.2015 r. o zmianie ustawy-Kodeks cywilny, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz.539).  Dalej zauważyć należy, iż jedyną przesłanką, jaką bada się przy rozpoznaniu wniosku o sporządzenie spisu inwentarza jest udowodnienie posiadanej legitymacji do jego złożenia. Podstawą bowiem wydania przez sąd spadku postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza jest, zgodnie z art. 637 § 1, wniosek w tym przedmiocie uprawnionego podmiotu: spadkobiercy, uprawnionego do zachowku, zapisobiorcy (na których spoczywa ciężar uprawdopodobnienia swego uprawnienia) oraz wykonawcy testamentu, wierzyciela posiadającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy (na których spoczywa ciężar przeprowadzenia dowodu w tym zakresie). Uwzględnienie wniosku o sporządzenie spisu inwentarza nie wymaga udowodnienia innych okoliczności. 
Wobec zatem faktu, iż wnioskodawca-wierzyciel wykazał istnienie zadłużenia w formie pisemnej tj. w postaci szczegółowego wydruku przeglądu danych- stany należności, który określa rodzaj należności, okres, termin płatności, należność, koszty egzekucji, niedopłatę, odsetki nieopłacone, wysokość zadłużenia, data naliczania odsetek i numer ostatniego dokumentu, zasadnym jest wydanie postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza.
Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w punkcie I i II sentencji postanowienia.
Mając na względzie treść przepisu art. 637 § 3 k.p.c. zarządzono ogłoszenie o wydaniu postanowienia o sporządzeniu spisu inwentarza spełniającego wymogi z art. 6381 k.p.c.
 

POUCZENIE
Sąd poucza że ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Dodano: 2018-06-18 08:49:53
Zmodyfikowano: 2018-06-18 08:49:53
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 92/18

OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 92/18 toczy się postępowanie z wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Żeromskiego 5 w Ząbkowicach Śląskich- o stwierdzenie nabycia spadku po Krystynie Zięba, zmarłej dnia 27 sierpnia 2016 roku w Ząbkowicach Śląskich, ostatnio zamieszkałej w Ząbkowicach Śląskich.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Dodano: 2018-06-07 14:30:03
Zmodyfikowano: 2018-06-07 14:34:02
Opublikował: Robert Dalmata
Przez: Robert Dalmata
Sygnatura akt I Ns 165/18
OGŁOSZENIE

W Sądzie Rejonowym w Ząbkowicach Śl. I Wydział Cywilny pod sygnaturą I Ns 165/18 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Lazar- o stwierdzenie nabycia spadku m. in. po Elżbiecie Urszuli Spreng, zmarłej dnia 26 lutego 2018 roku w Ziębicach, ostatnio zamieszkałej w Ziębicach.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Wyniki: 7 - 12 z 32
‹
1
2
3
4
5
6
›
 
 
SĄD OKRĘGOWY
SĄDY REJONOWE
ilustracja
Informator
ilustracja
Musisz uaktualnić Flash Player’a
Kontakt
Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śl.
Świerkowa 1
57-200 Ząbkowice Śląskie
Telefon: (74) 8165 100
Telefon: (74) 8165 103
Telefon: (74) 8165 104
Fax:        (74) 8165 131
E-mail
 
Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.